link dpl 2012 page from debian
[homepage.git] / hacking / debian / dpl-2010.mdwn
2011-07-01 Stefano Zacchiroliupdate DPL info pages
2011-03-13 Stefano Zacchirolicheck-in DPL platform for 2011
2010-04-17 Stefano Zacchirolipost-DPL election page updates
2010-04-06 Stefano Zacchiroliadd last questions to DPL question index (DONE)
2010-03-28 Stefano Zacchiroliupdate DPL 2010 question index
2010-03-23 Stefano Zacchiroliadd last -vote questions
2010-03-21 Stefano Zacchirolifix wording of question index
2010-03-21 Stefano Zacchiroliadd the last two DPL campaigning questions
2010-03-17 Stefano Zacchiroliupdate DPL 2010 question index
2010-03-16 Stefano Zacchiroliprepare DPL 2010 candidacy page
2010-03-09 Stefano Zacchirolidraft DPL 2010 page